ЛАНЦИ И ЛАНЧАНИЦИ

 

Наменети за пренос на втрежни движења со најголеми можни оптоварувања , за погон на машини за обработка , земјоделски машини и како неодминлив квалитетен елемент во машиноградбата.

en_USMacedonian